Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

 Số: 01/TB-CTCT&CTSV

                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      _______________

                                            Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng gia đình hộ nghèo; hộ cận nghèo nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 để tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và học kỳ 1 năm học 2020-2021.

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 10/1/2020 đến 21/2/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

– Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

+ Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn) đã được hưởng chính sách không phải bổ sung hồ sơ.

+ Sinh viên chuyển đổi đối tượng hưởng chính sách nhà nước từ sinh viên là người dân tộc hộ nghèo/cận nghèo sang sinh viên là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn phải nộp giấy xác nhận vùng kinh tế đặc biệt khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương về văn phòng khoa để xin hưởng chế độ mới.

+ Sinh viên bảo lưu từ 1 năm trở lên vừa quay trở lại học thuộc các đối tượng chính sách, đề nghị báo về P101 Nhà hành chính trước 21/2/2020.

+ Sinh viên phải nộp giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có chữ ký của lãnh đạo chính quyền địa phương cấp, không chấp nhận giấy xác nhận có chữ ký photo.

– Các trường hợp sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách lần đầu phải nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định về Văn phòng Khoa, hồ sơ chuẩn bị theo hướng dẫn trong sổ tay sinh viên trước 21/2/2020.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết, thu nhận hồ sơ, lập danh sách (mẫu 01 ) gửi về Phòng 101 – Nhà hành chính trước 28/2/2020.

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

                                                                         KT.TRƯỞNG BAN

                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

                                                                        Dương Thành Huân