Nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019 – 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

Số: 140/TB-QLĐT

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                            __________________

                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019 – 2020

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Học viện yêu cầu sinh viên không đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 -2020 nộp đơn xin nghỉ học tạm thời (theo mẫu ) có xác nhận của phụ huynh sinh viên và của Khoa phụ trách, sau đó nộp về ban Quản lý đào tạo (bàn 3, phòng 121), Nhà Hành chính.

Giám đốc Học viện yêu cầu các Khoa chuyên môn rà soát và đôn đốc sinh viên có liên quan thực hiện đúng thông báo này. Sinh viên tự ý nghỉ học mà không có đơn sẽ bị xử lý theo quy định.

Nơi nhận:

– SV có liên quan (Website);

– Các Khoa chuyên môn;

– Lưu: ban QLĐT, VT, VKT(16);

                                                      KT. GIÁM ĐỐC

                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                       (Đã ký)

                                                            GS.TS. Phạm Văn Cường