Nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: /TB-CTCT&CTSV

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           _____________________

           Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

1.  Đối tượng nộp hồ sơ: Sinh viên thuộc các đối tượng hưởng chính sách theo phụ lục, trong đó:

– Sinh viên K64: Tất cả sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách mới.

– Sinh viên K63 trở về trước: Đối tượng chưa nộp hồ sơ chế độ chính sách.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 30/9/2019.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Sinh viên K64: Văn phòng Khoa.

– Sinh viên K63 trở về trước: Phòng 101 Nhà hành chính.

4. Lưu ý: Sinh viên nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có chữ ký của lãnh đạo UBND xã cấp (không sử dụng giấy xác nhận có chữ ký photo).

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để nộp hồ sơ hưởng chính sách trong kỳ 1 năm học 2019-2020. Các Khoa gửi danh sách theo mẫu 06 kèm hồ sơ sinh viên về Ban CTCT&CTSV trước 15h00 ngày 07/10/2019.

 

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV, ĐTN, HSV;

– Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

          TRƯỞNG BAN

         PHÓ TRƯỞNG BAN