Nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

__________________

Số: 6/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

     THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2021

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ đề nghị xét các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước trong năm 2021. Cụ thể như sau:

– Đối tượng nộp hồ sơ:

+ Sinh viên chưa nộp hồ sơ xét hưởng chế độ chính sách trong các học kỳ trước

+ Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo; hộ cận nghèo năm 2021 cần nộp đơn đề nghị hưởng chế độ chính sách và  giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 22/3/2021 đến 02/4/2021.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa.

– Các trường hợp sinh viên cần lưu ý:

+ Đối tượng chính sách, hồ sơ và quyền lợi được hưởng sinh viên xem tại đường link: http://ctsv.vnua.edu.vn/cac-che-do-chinh-sach-sinh-vien-494.html.

+ Đơn đề nghị xét hưởng chế độ chính sách sinh viên có thể in theo mẫu tại link: http://ctsv.vnua.edu.vn/danh-muc/bieu-mau-25.html  hoặc nhận tại Phòng 101 Nhà hành chính.

+ Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội (con thương binh; con bệnh binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con của cán bộ viên chức bị tai nạn lao động; sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn…) đã được hưởng chính sách không phải bổ sung hồ sơ.

+ Sinh viên chuyển đổi đối tượng hưởng chính sách nhà nước từ sinh viên là người dân tộc hộ nghèo/cận nghèo sang sinh viên là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn phải nộp hồ sơ mới để xin hưởng chế độ mới.

+ Sinh viên bảo lưu từ 1 năm trở lên vừa quay trở lại học thuộc các đối tượng chính sách, phải nộp lại hồ sơ.

+ Sinh viên phải nộp giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có chữ ký của lãnh đạo chính quyền địa phương cấp, không chấp nhận giấy xác nhận có chữ ký photo.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

– Các Khoa quản lý SV;

– Lưu CTCT&CTSV.

                                                             KT.TRƯỞNG BAN

                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                                                       (Đã ký)

 

                                                          Dương Thành Huân