Nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:   121/TB- KHCN                                          Hà Nội, ngày  30 tháng  7  năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc nộp đề tài tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”  năm 2021

 
Ngày 04/02/2021, Bộ giáo dục và đào tạo đã  ban hành công văn số 511/BGDĐT – KHCNMT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021, trong đó thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét tặng giải thưởng đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2021.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ công văn tham gia xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đến 30/8/2021.
Hồ sơ tham gia xét giải xin gửi về Ban Khoa học Công nghệ trước ngày 20/8/2021 để gửi đi tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021.
Chi tiết xin liên hệ: Đ/C Vũ Thị Xuân Bình – Ban KH&CN
Phụ lục : Thông tư Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Email: vtbinh@vnua.edu.vn;
ĐT: 024.62617757
 
                                                                                                
Nơi nhận :                                                                                            TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 – Như trên;                                                                                                Đã ký)
 – Lưu KHCN,                                                              

                                                                                                        Lê Huỳnh Thanh Phương