Nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 13/TB-CTCT&CTSV

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ___________________

 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Tiêu Vĩnh Ngọc năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Quỹ khuyến học Tiêu Vĩnh Ngọc tiếp tục tài trợ 05 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng.

1.  Số lượng và mức tiền học bổng

–    Số lượng: 03 suất bổ sung cho năm học 2019-2020.

–    Mức tiền học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên

2.  Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên K62, K63, K64 có đủ điều kiện như sau:

–    Điểm trung bình chung năm học từ 2.5 trở lên hoặc điểm thi THPTQG năm 2019 đạt từ 18 điểm trở lên;

–    Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo.

3.  Thủ tục hồ sơ

–    Photo Bảng điểm tích luỹ (trên trang Daotao.vnua.edu.vn);

–    Đơn xin học bổng (theo mẫu);

–    Giấy xác nhận khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo (nếu có);

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 11h30 ngày 12/10/2019 để xét sinh viên nhận học bổng.

Nơi nhận:

– Ban chủ nhiệm các Khoa.

– Lưu CTCT và CTSV.

               KT. TRƯỞNG BAN

              PHÓ TRƯỞNG BAN

            (Đã ký)

               Dương Thành Huân