Phát thẻ cử tri cho sinh viên đăng ký bầu cử tại Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

 Số:835/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v phát thẻ cử tri cho sinh viên đăng ký bầu cử tại Học viện

***

Căn cứ Kế hoạch số  692/KH-HVN ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Học viện về công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Giám đốc Học viện thông báo tới các cử tri đã đăng ký bầu cử tại Học viện về thời gian, địa điểm phát thẻ cử tri như sau:

1. Thời gian

Từ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021 (Sáng từ 08h00-11h30, Chiều từ 13h30-17h30):

2. Địa điểm

– Khu vực bỏ phiếu số 10: Phòng CD5 – Khoa Cơ Điện (sinh viên các Khoa: Cơ Điện, Môi trường (cũ), Kinh tế & PTNT, Thuỷ sản);

– Khu vực bỏ phiếu số 11: Phòng B104 – Giảng đường B (sinh viên các Khoa: Chăn nuôi, CNTT, CNSH, SP&NN, KHXH);

– Khu vực bỏ phiếu số 12: Tầng 1 – Nhà Khoa Nông học (sinh viên các Khoa: CNTP, Nông học, Quản lý đất đai (cũ));

– Khu vực bỏ phiếu số 13: Phòng 101 – Giảng đường Nguyễn Đăng (Sinh viên Khoa KE&QTKD);

– Khu vực bỏ phiếu số 14: Phòng 106 – Giảng đường Nguyễn Đăng (Sinh viên Khoa Thú y);

3. Lưu ý

– Tra cứu danh sách sinh viên đăng ký bầu cử tại Học viện tại địa chỉ sau:

http://baucu.vnua.edu.vn/index.php

– Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc thẻ sinh viên khi đến nhận thẻ cử tri.

– Những sinh viên đã đăng ký bầu cử tại Học viện nhưng chưa có tên trong danh sách trên hoặc muốn đăng ký bổ sung, đề nghị đăng ký trực tiếp với cán bộ phát thẻ cử tri tại các Khu vực trên.

Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các Khoa, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên và Tổ trưởng các Tổ bầu cử thông báo cho sinh viên được biết và đến nhận thẻ cử tri theo kế hoạch trên.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ, BGĐ, HĐHV (để b/c);

– BCĐ, BTC bầu cử (để t/h);

– Sinh viên bầu cử tại HV (để t/h);

– Các ĐV thuộc HV (để t/h);

– Lưu: VT, CTCT&CTSV, Dthuan(03).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên