Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021

____________

Số: 4367/ QĐ- HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

                                                      

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèn theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021;

Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với học sinh THPT khu vực 3 như sau:

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Mức điểm trúng tuyển

HVN01 –

Chương trình quốc tế

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

17

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

 

15

Khoa học cây trồng

– Khoa học cây trồng

– Chọn giống cây trồng

– Khoa học cây dược liệu

Nông nghiệp

– Nông học

– Khuyến nông

HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

– Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

– Khoa học vật nuôi

– Chăn nuôi thú y.

 

18

Chăn nuôi thú y

 Chăn nuôi thú y

HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

16

Kỹ thuật điện

– Hệ thống điện

– Điện công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 Công nghệ kỹ thuật ô tô

16

 

Kỹ thuật cơ khí

– Cơ khí nông nghiệp

– Cơ khí thực phẩm

– Cơ khí chế tạo máy

HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

– Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

– Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

– Marketing và thương mại

– Nông nghiệp đô thị

15

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học

– Công nghệ sinh học
– Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu

18

Công nghệ sinh dược

– Công nghệ sinh dược

HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin

– Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống thông tin
– An toàn thông tin

16.5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

– Mạng máy tính

– Truyền thông

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

– Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

– Công nghệ sau thu hoạch

17.5

Công nghệ thực phẩm

– Công nghệ thực phẩm

– Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

 

Kế toán

– Kế toán kiểm toán
– Kế toán

16

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

HVN11 –

Khoa học đất – dinh dưỡng

cây trồng

Khoa học đất

 Khoa học đất

20

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế

– Kinh tế
– Kinh tế phát triển

16

Kinh tế đầu tư

– Kinh tế đầu tư
– Kế hoạch và đầu tư

Kinh tế tài chính

 Kinh tế tài chính

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý kinh tế

 Quản lý kinh tế

Kinh tế số

 Quản lý và kinh doanh số

 

 

HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp

– Kinh tế nông nghiệp
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

17

Phát triển nông thôn

– Phát triển nông thôn
– Quản lý phát triển nông thôn
– Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông
– Công tác xã hội trong PTNT

HVN14 –

Luật

 

Luật

 Luật kinh tế

20

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường

 Khoa học môi trường

17

HVN16 –

Công nghệ

hóa học và

môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Hóa học các hợp chất thiên nhiên

– Hóa môi trường

17

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

 Ngôn ngữ Anh

15

HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

 Nông nghiệp công nghệ cao

18

 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai

– Quản lý đất đai
– Công nghệ địa chính

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

 Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý bất động sản

 Quản lý bất động sản

 

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh
– Quản trị marketing
– Quản trị tài chính

16

Thương mại điện tử

 Thương mại điện tử

Quản lý và phát triển du lịch

 Quản lý và phát triển du lịch

HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

 Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

23

HVN22 –

Sư phạm

Công nghệ

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

– Sư phạm KTNN hướng giảng dạy
– Sư phạm KTNN và khuyến nông

19

Sư phạm Công nghệ

 Sư phạm Công nghệ

HVN23 –

Thú y

Thú y

 Thú y

15.5

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học Thủy sản

 Bệnh học Thủy sản

15

Nuôi trồng thủy sản

 Nuôi trồng thủy sản

HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học

 Xã hội học

15

 

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Uỷ viên thường trực HĐTS ĐH, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

– Thí sinh (website);

– Như điều 3;

– Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT (để bc);

– HĐHV, BGĐHV (để báo cáo);

– Lưu: VPHV, QLĐT, LTS(10).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường