Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển vào chuyên ngành khóa 65

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Số: 3274 /QĐ-HVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận sinh viên trúng tuyển vào chuyên ngành khóa 65
 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017, Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09/05/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sinh viên trúng tuyển vào chuyên ngành khóa 65 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Học phí và các chế độ (nếu có) của sinh viên có tên trong danh sách kèm theo giải quyết theo Quy định hiện hành của Học viện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Khoa liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VT, QLĐT, TH(6).

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

GS.TS. Phạm Văn Cường