Tặng quà tết cho sinh viên

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 ______________________

Số: 67/TB-HVN

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tặng quà tết cho sinh viên 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, căn cứ kết luận cuộc họp về việc tặng quà tết cho sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo đến toàn thể sinh viên thời gian, địa điểm, hình thức nhận quà tết, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận quà

– Ngày 22/01/2019: sinh viên khóa 63, khóa 62

– Ngày 23/01/2019: sinh viên từ khóa 61 trở về trước

Buổi sáng: 8h30-11h30

Buổi chiều: 13h00-17h00

2. Địa điểm nhận quà

Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên (Giảng đường D).

3. Hình thức nhận quà

Ban cán sự lớp mang theo danh sách lớp, thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân đến Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên để nhận quà cho sinh viên lớp mình.

Học viện đề nghị lãnh đạo các khoa đôn đốc, nhắc nhở ban cán sự lớp thực hiện tốt các nội dung trong thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Đảng ủy (để b/c);

– Lãnh đạo các đơn vị (để t/h);

– Ban cán sự các lớp (để t/h);

– Lưu VT, TTQHCC&HTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường