Tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2021

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV
______________

Số: 31/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2021

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tham gia

–   Sinh viên có thẻ BHYT đã hết hạn ngày 30/6/2021.

–   Sinh viên chưa gia hạn thẻ BHYT đợt tháng 12/2021 và tháng 01/2021.

2. Đối tượng không phải tham gia

–   Sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác trong năm 2021

Lưu ý: Sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác (hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, con thương binh, khuyết tật, tham gia tự nguyện tại gia đình…) còn hạn trong năm 2021 cập nhật thông tin vào link: https://forms.office.com/r/HyR4gKDkRk

3. Mức tiền tham gia

–   Mức đóng 281.610 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/07/2021 – 31/12/2021.

–   Số tiền được tính theo công thức: (1.490.000  x 4,5% x 70% x 6 tháng tham gia).

–   Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

4. Hình thức tham gia: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

5. Thời gian thu tiền: Từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 25/6/2021.

Ghi chú: Sinh viên tham gia BHYT vẫn sử dụng thẻ cũ các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thất lạc thẻ BHYT, sinh viên đề nghị cấp lại tại Phòng 101 Nhà hành chính.

Sinh viên cài đặt app VssID (chọn BHXH Huyện Gia Lâm), đăng ký và xác nhận tài khoản cũng có thể sử dụng tương đương thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viênP101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân