Thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 33 /TB-TCKT

                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  _____________________

                                                  Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân

               Kính gửi :    – Lãnh đạo các đơn vị

                                    – Cán bộ, viên chức trong Học viện

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, 3, Điều 36, Luật Quản lý thuế 2019, khi thay đổi thông tin đăng kí thuế thì người nộp thuế cần thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế theo quy định pháp luật.

Trong năm 2021, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn thẻ chíp điện tử thay thế chứng minh thư nhân dân. Để đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) trong Học viện có thay đổi thông tin đăng kí thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

Đối tượng KHÔNG phải nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế TNCN là những CBVC có số CMTND/CCCD đăng kí trên MST TRÙNG với số CMTND/CCCD/CCCD gắn chíp điện tử mà CBVC đang sử dụng.

Đối tượng PHẢI nộp hồ sơ làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế TNCN là những CBVC số CMTND đăng ký trên mã số thuế (MST) TNCN KHÁC với số CMTND/CCCD/CCCD gắn thẻ chíp mà CBVC đang sử dụng.

Bước 1: CBVC tra cứu, kiểm tra và in thông tin MST cá nhân (xem hướng dẫn kèm theo)

Bước 2: CBCV xác định mình thuộc đối tượng phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế và xác định cơ quan quản lý thuế ( trong file hướng dẫn cơ quản quản lý thuế là Cục thuế TP Hà Nội).

Bước 3: Trường hợp 1. CBVC tự kê khai và nộp hồ sơ áp dụng đối với CBVC có cơ quan quản lý thuế KHÔNG phải là Cục thuế TP Hà Nội. Hồ sơ gồm:

+ Kê khai thông tin trên Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (mẫu kèm theo);

+ Bản sao CCCD mới

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại cơ quan quản lý MST của CBVC (ví dụ: cơ quan quản lý thuế của CBVC là  Chi cục thuế Gia Lâm  thì CBVC nộp hồ sơ tại Chi cục thuế Gia Lâm). CBVC có thể nộp qua đường bưu điện (hoặc trực tiếp). Sau khi cơ quan thuế nhận hồ sơ, từ 7 đến 10 ngày làm việc, CBVC tra cứu thông tin MST, làm như Bước 1, kiểm tra thông tin đã được thay đổi là việc kê khai đã thành công.        

  Trường hợp 2: CBVC kê khai và nộp hồ sơ tại Học viện áp dụng đối với CBVC  có cơ quan quản lý thuế là Cục thuế TP Hà Nội. Hồ sơ gồm:

+ Kê khai thông tin trên Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (mẫu kèm theo);

+ Bản sao CCCD mới;

+ In thông tin mã số thuế cá nhân (in bản tra cứu MST theo hướng dẫn tra cứu tại Bước 1).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: CBVC nộp hồ sơ tại đơn vị theo khối Khoa, Ban, Trung tâm.

(CBVC đã nộp hồ sơ cho Học viện đương nhiên CBVC đã ủy quyền cho Học viện thực hiện việc thay đổi thông tin thuế theo thông báo này)

Bước 4: Đơn vị (Khoa, Ban, Trung tâm) nhận hồ sơ của CBVC trong đơn vị, tập hợp số lượng hồ sơ tại bảng tổng hợp (Bảng tổng hợp hồ sơ thay đổi thông tin thuế 2021 kèm theo) và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

Địa điểm nộp: Ban Tài chính và Kế toán (Phòng 108) .

Hồ sơ nộp về Ban Tài chính và Kế toán: 01 file mềm Bảng tổng hợp hồ sơ thay đổi thông tin thuế 2021; 01 bản in Bảng tổng hợp hồ sơ thay đổi thông tin thuế 2021 có xác nhận lãnh đạo đơn vị; Hồ sơ của CBVC kèm theo.

Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất ngày 15/09/2021. Sau thời gian trên CBVC tự kê khai thực hiện như Trường hợp 1, Bước 3.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các CBVC, đề nghị trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này tới CBVC trong đơn vị.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc (để b/c);

– Lưu TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

  PGS.TS. Phạm Văn Hùng