Thiếu thông tin tài khoản cá nhân đối với sinh viên hệ đại học khoá 63

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

Số : 16/TB-TCKT

 

THÔNG BÁO

V/v thiếu thông tin tài khoản cá nhân đối với sinh viên hệ đại học khoá 63 

Học kì 2, năm học 2018 -2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) triển khai thu tiền học phí của tất cả sinh viên qua tài khoản cá nhân của sinh viên mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (VietinBank). Học viện thông báo tới những sinh viên thiếu thông tin tài khoản cá nhân (có danh sách kèm theo), một số yêu cầu sau:

Những sinh viên chưa mở tài khoản ATM (thẻ sinh viên) khẩn trương đến làm thủ tục mở tài khoản tại Vietinbank, Phòng Giao dịch gần cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hồ sơ mở thẻ bao gồm: 01 bản copy CMTND, 01 ảnh 4×6, ghi rõ mã sinh viên và tên lớp.

Những sinh viên thiếu thông tin tài khoản, sinh viên cần thông báo lại cho Ban Tài chính và Kế toán (Phòng 108 – Nhà Hành chính) hoặc cung cấp tại địa chỉ Email  pvhung@vnua.edu.vn và nttdung@vnua.edu.vn trước ngày 10/03/2019, nội dung thông báo gồm: tên sinh viên, lớp, mã sinh viên, số tài khoản cá nhân, số điện thoại liên hệ .

Học viện chỉ thu được học phí của những sinh viên trên khi sinh viên thông báo số tài khoản cá nhân, và thông tin chính xác cho Ban Tài chính và Kế toán. Trong kì, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Sinh viên tra cứu danh sách sinh viên thiếu thông tin tài khoản cá nhân tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn,  http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt).

Đề nghị tất cả sinh  viên có tên trong danh sách trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận :

– Như trên;

– Ban QLĐT, CTCT&CTSV, Đoàn TN;

– Các khoa chuyên môn;

– Lưu Ban TCKT.

 

          TL. GIÁM ĐỐC

             TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

           PGS.TS. Phạm Văn Hùng