Thông báo đăng ký học phần mở theo nguyện vọng trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN MỞ THEO NGUYỆN VỌNG
TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 
Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ tiến trình các ngành đào tạo bậc đại học các khóa  trong học kỳ 1 năm học 2021-2022;
Căn cứ quyết định số 1523/QĐ-HVN ngày 07/05/2019 về việc Phê duyệt đề án “Đổi mới đăng ký học phần cho sinh viên” của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ vào nguyện vọng mở lớp học phần mở trong học kỳ 1 năm  học 2021 – 2022;
Học viện thông báo kế hoạch đăng ký học phần mở theo nguyện vọng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
            – Đợt 1: Từ 7h30 đến 24h ngày 02 – 03/11/2021: Dành cho sinh viên đã đăng ký nguyện vọng mở học phần.
    – Đợt 2: Từ 7h30 đến 24h ngày 04 – 05/11/2021: Dành cho sinh viên không đăng ký nguyện vọng mở học phần.
Những vấn đề cần lưu ý
           – Để an toàn cho dữ liệu đã đăng ký sinh viên cần thực hiện: 
            + Nhấn nút LƯU CÁC MÔN ĐÃ CHỌN ĐĂNG KÝ & XÓA sau khi đăng ký hoặc hủy học phần đăng ký.  
+ Nhấn nút THOÁT khi muốn thoát khỏi trạng thái đang đăng nhập. 
+ Nếu sử dụng máy tính công cộng,  sinh viên cần đóng trình duyệt web sau khi đã kết thúc quá trình đăng ký. 
           Học viện yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.