Thông báo đánh giá điểm rèn luyện bổ sung

THÔNG BÁO
ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN BỔ SUNG

Kính gửi: Ban cán sự các lớp, sinh viên khoa Cơ – Điện 

 1. Đánh giá bổ sung
 • Sinh viên chưa đánh giá điểm rèn luyện online, thì sẽ đánh giá điểm rèn luyện vào bản cứng. Chuyển Bản tự đánh giá cho BCS lớp tổng hợp.
 • Thời gian trước: 01/5/2020.
 1. File tổng hợp điểm RL online
 • Do có một số SV tự đánh giá nhầm sang file của K64, BCS lớp xem và tổng hợp thêm vào DS lớp mình.
 • Gửi kèm DS khen thưởng SV về Đoàn – Hội.
 1. Tạo lịch họp
 • Lớp tạo lịch họp Team và liên hệ với GV phụ trách. Ghi vào lich họp. File Mẫu Báo cáo_ sheet Lịch họp
 • Thêm lãnh đạo và cán bộ Ban CTCT&CTSV, Ban Thanh tra, Phó trưởng Khoa tại các tài khoản: dthuan@vnua.edu.vn, ndthi@vnua.edu.vn, tmduc@vnua.edu.vnnxtruong@vnua.edu.vn  tham gia họp cùng)
 1. Mẫu báo cáo
 • Tổng hợp kết quả đánh giá của từng thành viên theo Mẫu 3
 • Lớp tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá điểm rèn luyện vào  file Mẫu báo cáo_ sheet  Mẫu lớp (chọn tên lớp và chỉ in của lớp thôi nhé):
 1. Viết biên bản họp lớp
 2. Các sản phẩm cần nộp:
 • Mẫu 3 (file + bản cứng)
 • Mẫu báo cáo (file + bản cứng)
 • Biên bản họp lớp (bản cứng)
 • Địa điển nộp: bản cứng Văn phòng Khoa Cơ-Điện trong tuần từ 11-15/5/2020. File gửi tới email: codien.vnua.@gmail.com trước 12h ngày 09/5/2020.