Thông báo đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét học bạ và xét kết hợp đợt 2 năm 2023

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

____________________

 Số: 1232/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

  Hà Nội, ngày 07  tháng  7  năm 2023

 

THÔNG BÁO

ĐẠT TIÊU CHÍ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ VÀ XÉT KẾT HỢP ĐỢT 2 NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đợt 2 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) và phương thức xét tuyển kết hợp như sau:

1. Danh sách thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đợt 2 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) và phương thức xét tuyển kết hợp (thí sinh tra cứu tại đây).

– Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 10/7 – 30/07/2023).

– Rà soát thông tin cá nhân: Số CCCD, Họ và tên, ngày sinh. Nếu cần đính chính thông tin, thí sinh quét mã QR sau và khai báo thông tin đính chính trước 15h00 ngày 08/07/2023.

1

3. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520.  

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận :

– Thí sinh (website);

– Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC GS.TS. Phạm Văn Cường