Thông báo điều kiện xét sinh viên khen thưởng năm học 2019 – 2020

Để phục vụ cho Buổi Lễ tổng kết năm học 2019-2020 của Khoa, Ban Tổ chức đã thống kê và dự kiến Danh sách sinh viên được khen thưởng (có DS kèm theo). Các tiêu chuẩn học bổng cụ thể như sau
1. Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc năm học phải có đủ các điều kiện sau:
+ Kết quả học tập năm học 2019-2020 ≥ 3.6 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);
+ Xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020 đạt loại Xuất sắc;
+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.
2. Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học phải có đủ các điều kiện sau:
      + Kết quả học tập năm học 2019-2020 ≥ 3.2 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);
      + Xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ loại Tốt trở lên;
+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.
3. Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá năm học phải có đủ các điều kiện sau:
      + Kết quả học tập năm học 2019-2020 ≥ 2.5 (tổng số tín chỉ đăng ký từ 30 trở lên);
      + Xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020 đạt từ loại Khá trở lên;
+ Không có học phần bị điểm F (bao gồm cả các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, kỹ năng mềm) và không vị phạm kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên.
4. Phản hồi
Đề nghị sinh viên kiểm tra lại Danh sách dự kiến, mọi thắc mắc phản hồi của SV gửi về VPK chậm nhất đến 16h00 thứ 3 ngày 17/11/2020.
ĐT liên hệ 02462617699/0973291613 (cô Hương)

Ghi chú:
Sinh viên Xuất sắc và SV giỏi do Học viện ký giấy khen thưởng.
Sinh viên Khá do Khoa ký giấy khen thưởng.
Sinh viên K64: học kỳ 2 năm 2019-2020 tối thiểu đăng ký 15TC (do học kỳ 1 Học viện xếp lịch học)
Sinh viên trong học kỳ có đăng ký KLTN thì không thuộc đối tượng khen thưởng.