Thông báo kế hoạch thi tiếng anh chuẩn đầu ra của học phần tiếng anh 3 theo mổ phỏng TOEIC

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   
  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Số: 122/TB-QLĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021 
 
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (học phần tiếng Anh 3)
theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 7 năm 2022


Căn cứ chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 60 trở về trước và Quy định dạy và học theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2021 – 2022, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký tham gia lớp học phần tiếng Anh 3 và thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (công nhận điểm học phần tiếng Anh 3) theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 7 năm 2022 như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên khóa 60 trở về trước
  2. Đăng ký tham gia lớp học: Từ 04/07 – 06/07/2022 theo Kế hoạch đăng ký học phần kỳ hè năm học 2021 – 2022.
  3. Hình thức học tập: Online bằng ứng dụng MS Teams từ ngày 11/07 – 22/07/2022. Sinh viên xem thời khóa biểu tại website daotao.vnua.edu.vn trước 17h00 ngày 10/07/2022.
  4. Tổ chức thi: Trắc nghiệm trên máy tính bằng hệ thống quản lý thi uSchool. Thời gian dự kiến vào ngày  23/07/2022 tại Giảng đường Nguyễn Đăng.

Học viện thông báo và yêu cầu các khoa tuyên truyền, đăng tải thông tin để sinh viên khóa 60 trở về trước biết và đăng ký.
Trân trọng!
 

Nơi nhận:
  • Sinh viên HP TA3
   (website:daotao.vnua.edu.vn);
– Các khoa chuyên môn
  • Lưu: QLĐT, NPD (2).
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN QLĐT
(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng