Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung ngày 10 tháng 09 năm 2021

   THÔNG BÁO  
Kết quả xét tốt nghiệp đợt bổ sung ngày 10 tháng 09 năm 2021
 
 Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ kết quả học tập và đơn xin xét tốt nghiệp sớm đợt 10/09/2021 của sinh viên;
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt ngày 10 tháng 09 năm 2021 (Danh sách kèm theovà danh sách chưa đủ điều kiện (Danh sách kèm theo)
Để xét tốt nghiệp và In bằng tốt nghiệp chính xác, Ban quản lý đào tạo yêu cầu:
        – Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra lại các thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, ngành học, điểm trung bình tích luỹ toàn khóa, xếp loại tốt nghiệp).
        – Trường hợp có thắc mắc, đính chính, thông tin cá nhân, sinh viên cần có thể gửi email vào hòm thư : nttrung@vnua.edu.vn (Email ghi rõ thông tin : Mã sinh viên, họ tên, lớp và Nội dung thắc mắc. Những email không có đủ thông tin như trên, Ban quản lý đào tạo sẽ không phúc đáp). Thời gian nhận thắc mắc đến ngày 15/09/2021.
Lưu ý: Sinh viên cần hoàn thiện học phí đầy đủ mới được chính thức xét tốt nghiệp