Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 25 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO  
Kết quả xét tốt nghiệp đợt ngày 25 tháng 07 năm 2022
 

 Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ kết quả học tập và đơn xin xét tốt nghiệp sớm đợt 25/07/2022 của sinh viên;
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt xét ngày 25 tháng 07 năm 2022 (Danh sách kèm theo)
Để xét tốt nghiệp và In bằng tốt nghiệp chính xác, Ban quản lý đào tạo yêu cầu:
        – Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp kiểm tra lại các thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, ngành học, điểm trung bình tích luỹ toàn khóa, xếp loại tốt nghiệp).
        – Trường hợp có thắc mắc về vấn đề xét tốt nghiệp, đính chính sai sót thông tin cá nhân… sinh viên sinh viên lên hệ Bàn 9 – Ban Quản lý đào tạo vào các buổi chiều từ ngày 28/07/2022 đến 05/08/2022.
Lưu ý: Sinh viên cần hoàn thiện học phí đầy đủ mới được chính thức xét tốt nghiệp