Thông báo mở hệ thống online lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên học kì I năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/HVN-ĐBCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

­

THÔNG BÁO

V/v Mở hệ thống online lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên

Căn cứ Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định số 2578/QĐ-HVN ngày 19/7/2019;

Căn cứ Kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2019-2020 số 933/KH-HVN ngày 19 tháng 7 năm 2019;

Trung tâm Đảm bảo chất lượng triển khai công tác lấy ý kiến online người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, kế hoạch như sau:

Thời gian: Từ ngày 29/12/2019 đến hết ngày 31/1/2019

Nội dung: Mở hệ thống lấy ý kiến online lấy ý kiến người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với những học phần trong học kỳ I năm học 2019-2010.

Cách thực hiện: Người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn -> xem điểm -> đánh giá giảng dạy -> đăng nhập, nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học trước khi được xem điểm.

* Lưu ý: Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

STT

Đối tượng

Mẫu phiếu

1

Học viên Cao học Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết)

2

Sinh viên chương trình đào tạo thường Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên (học phần lý thuyết)

3

Sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao (học phần lý thuyết)

4

Sinh viên POHE Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE (học phần lý thuyết)

Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.

Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với chuyên viên Phan Vũ Quỳnh My – Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0986.069.265 hoặc email: pvqmy@vnua.edu.vn để được hỗ trợ (CV 81 mo he thong online.pdf)

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên­ đến toàn thể người học của khoa.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn;

– Lưu: ĐBCL.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Trần Thị Minh Hằng