Thông báo mở hệ thống online lấy ý kiến người học về Học phần và HĐGD của giảng viên học kỳ II năm học 2021-2022

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 37/HVN-ĐBCL           Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022
THÔNG BÁO
V/v Mở hệ thống online lấy ý kiến người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên
 

       Để triển khai công tác lấy ý kiến online người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì II năm học 2021-2022 theo kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2021-2022 số 2044/KH-HVN ngày 15 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Đảm bảo chất lượng mở hệ thống để người học phản hồi:
        Thời gian: Từ ngày 30/05/2022 đến hết ngày 25/06/2022
Cách thực hiện: Người học truy cập vào website http://daotao.vnua.edu.vn => đăng nhập => đánh giá giảng dạy, nhập mã sinh viên và password, sau đó tiến hành đánh giá từng môn học.
       * Lưu ý:
Người học chỉ có thể xem được điểm học phần trên hệ thống online sau khi đã phản hồi ý kiến cho toàn bộ các học phần đã học trong học kì.
Khi đăng nhập vào hệ thống đánh giá, người học cần kiểm tra và đánh giá đúng trên mẫu phiếu của hệ đào tạo và chương trình đào tạo của mình, cụ thể:

STT Đối tượng Mẫu phiếu Ghi chú
1 Học viên Cao học Phiếu lấy ý kiến của học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022 (học phần lý thuyết)  
2 Sinh viên chương trình đào tạo thường Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022 (học phần lý thuyết và thực hành) Đối với phần thực hành chỉ áp dụng lấy ý kiến của các bạn sinh viên đã hoàn thành thực hành
3 Sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022 (học phần lý thuyết và thực hành) Đối với phần thực hành chỉ áp dụng lấy ý kiến của các bạn sinh viên đã hoàn thành thực hành
4 Sinh viên chương trình POHE Phiếu lấy ý kiến của sinh viên chương trình POHE về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2021-2022 (học phần lý thuyết và thực hành) Đối với phần thực hành chỉ áp dụng lấy ý kiến của các bạn sinh viên đã hoàn thành thực hành

        Trường hợp hệ thống không hiện ra đúng mẫu phiếu đánh giá, người học thông báo với chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung – Trung tâm Đảm bảo chất lượng theo số điện thoại: 0984.276.266 hoặc email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.
       Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo kế hoạch trên­ đến toàn thể người học của khoa.
      Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:
 – Các khoa chuyên môn;
 – Lưu: ĐBCL.

GIÁM ĐỐC TT
 (Đã ký)

Trần Thị Minh Hằng