Thông báo mở lớp đặc biệt cho sinh viên thuộc diện cảnh báo về thời gian học tập và học lực

Ban Quản lý đào tạo có kế hoạch mở lớp đặc biệt đối với một số học phần thuộc chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên thuộc diện cảnh báo về thời gian học tập và học lực (tra cứu danh sách tại đây):

1. Hồ sơ đề nghị mở lớp bao gồm:

–   Đơn xin mở lớp đặc biệt có xác nhận của bộ môn phụ trách học phần (Tải mẫu), kèm theo kế hoạch giảng dạy của giảng viên phụ trách (Tải mẫu).

–  Xác nhận kết quả xét hoàn thành tiêu chuẩn tốt nghiệp để kiểm tra điều kiện mở lớp.

2. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn thiện thủ tục mở lớp:

–   Thời gian đăng ký mở lớp đặc biệt vào các ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần từ 28/8/2019 đến 24/9/2019.

–   Thời gian hoàn thiện điểm lớp đặc biệt trước ngày 28/9/2019.

Sinh viên được đăng ký tổng số tín chỉ trong học kỳ theo quy định dạy và học của Học viện ban hành theo quyết định số 1368 /QĐ-HVN ngày 27 tháng 5 năm 2016 ( ≤ 25 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên không làm KLTN và ≤ 16 tín chỉ / học kỳ đối với sinh viên đang làm KLTN. Riêng sinh viên thú y đang làm KLTN không được học lớp đặc biệt).

Ban Quản lý đào tạo đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện đúng nội dung của thông báo này./.