Thông báo nghỉ giảng dạy và học tập chiều ngày 15/11/2019 và sáng ngày 16/11/2019

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

————————————

Số: 212 / TB-BQLDT

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ————————————

                  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

 Về việc nghỉ giảng dạy và học tập chiều ngày 15/11/2019 và sáng ngày 16/11/2019

Căn cứ kế hoạch số 1524/KH-HVN ngày 01/11/2019 của Học viện về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại Học viện chiều ngày 15/11/2019 và sáng ngày 16/11/2019.

Giảng viên cần dạy bù cho sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo (Bàn 13) vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần để được cấp giảng đường.

Thông báo này thay cho Thông báo số 208/TB-BQLDT ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng học viện (tổ giảng đường) thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

     

Nơi nhận:

– Các Khoa;Ban CTCT-CTSV;

– VPHV; Ban QLĐT.

                                     KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

                          PHÓ TRƯỞNG BAN

                      ( Đã ký)

                        Nguyễn Quang Tự