Thông báo nghỉ học cho Sinh viên, Học viên cao học, NCS

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 96/HVN-VP

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             ___________________

                             Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

           THÔNG BÁO

V/v nghỉ học cho Sinh viên, Học viên cao học, NCS

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắcxin phòng bệnh, bệnh lây từ người sang người do tiếp xúc gần hoặc qua đường nước bọt.

Thực hiện Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, Giám đốc Học viện thông báo như sau:

1. Sinh viên, Học viên cao học, NCS được nghỉ học từ ngày 03/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020. Từ ngày 10/2/2020 hoạt động giảng dạy, học tập sẽ diễn ra bình thường theo kế hoạch đào tạo (Học viện sẽ bố trí lịch học bù sau).

2. Cán bộ viên chức, Giảng viên làm việc bình thường theo lịch công tác của Học viện.

3. CBVC, người học thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để chủ động phòng chống lây nhiễm.

Giám đốc Học viện thông báo để các đơn vị trực thuộc Học viện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

– Hội đồng Học viện (để báo cáo);

– Ban Giám đốc (để báo cáo);

– Ban Quản trị Website (để thông báo);

– Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);

– Lưu VPHV.

                                                  TL.GIÁM ĐỐC

                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(                                             đã ký và đóng dấu)

 

                                                Nguyễn Công Tiệp