Thông báo nộp hồ sơ xét Giải thưởng KOVA lần thứ 20 năm 2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTV
______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Số: 04/TB-CTCT&CTSV Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022
 
THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ xét Giải thưởng KOVA lần thứ 20 năm 2022

Căn cứ thông báo của Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc trao học bổng cho sinh viên;
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về nội dung Giải thưởng KOVA, hạng mục “Học bổng Nghị lực” để sinh viên nộp hồ sơ tham dự, cụ thể như sau:
1. Đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn
– Sinh viên năm thứ 2, thứ 3 và sinh viên năm thứ 4 (Chỉ áp dụng đối với hệ đào tạo 5 năm).
– Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt loại Giỏi trở lên;
– Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc các trường hợp thực sự khó khăn);
– Sinh viên có nỗ lực vượt khó và có định hướng rõ ràng cho tương lai;
* Lưu ý: Không xét đối với trường hợp:
– Sinh viên đã nhận được Học bổng toàn phần từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc từ Học viện.
– Sinh viên đã nhận được học bổng tài trợ trong năm học 2021-2022 có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10 triệu đồng/sinh viên.
3. Hồ sơ đăng ký học bổng
– Thông tin chung về sinh viên (theo mẫu);
– Thông tin về hoàn cảnh gia đình (có xác nhận của địa phương);
– Bảng điểm quá trình học tập có xác nhận của Học viện (tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);
– Bản photo các giấy tờ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình (sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận khó khăn của địa phương, các giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe (nếu có liên quan),…);
– 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh bên ngoài và 01 tấm bên trong ngôi nhà (chỉ cần in màu, không cần rửa hình);
– Bản photo (có công chứng) CCCD;
– Bản photo thẻ sinh viên.
Sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 20 năm 2022 nộp hồ sơ trực tiếp và bản scan hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101 Nhà hành chính, Email: tmduc@vnua.edu.vn trước ngày 17 tháng 7 năm 2022.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(01)
  KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Dương Thành Huân