Thông báo thu bổ sung hồ sơ nhập học và giấy chuyển Nghĩa vụ Quân sự của sinh viên khóa 66

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 231 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 THÔNG BÁO

V/v thu bổ sung hồ sơ nhập học và giấy chuyển Nghĩa vụ Quân sự của sinh viên khóa 66
 

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ theo luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 sửa đổi;

Căn cứ Kế hoạch đón tiếp sinh viên trở về học tập trực tiếp tại Học viện (dự kiến trong tháng 02 năm 2022);

Theo đó, tất cả công dân nam trong độ tuổi Nghĩa vụ Quân sự có trình độ đào tạo đại học, cao đẳng (từ đủ 18 đến hết 27 tuổi) khi làm thủ tục nhập học phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký NVQS do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nơi cư trú cấp. Những sinh viên nam đã hoàn thành NVQS, NVCAND cần nộp giấy Quyết định ra quân (bản công chứng) để Học viện quản lý quân nhân dự bị. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19, sinh viên K66 nhập học online nên nhiều sinh viên chưa nộp và nộp thiếu hồ sơ nhập học, giấy đăng ký NVQS tuổi 17, giấy giới thiệu di chuyển NVQS và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt về Học viện.

Để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban Giám đốc yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn thông báo ngay cho các sinh viên K66 nộp đầy đủ các giấy tờ trên. Sinh viên nào không nộp sẽ không được xác nhận là sinh viên để được hưởng các chính sách của Nhà nước và tạm hoãn NVQS khi Ban chỉ huy Quân sự địa phương yêu cầu. Sinh viên không thực hiện nghiêm túc sẽ bị buộc thôi học theo quy định.

Tra cứu danh sách sinh viên K66 thiếu hồ sơ nhập học và giấy chuyển nghĩa vụ quân sự tại link sau: https://bitly.com.vn/7ojib4.

Thời gian nộp từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 20/03/2022.

Hình thức nộp: Ban cán sự lớp tổng hợp và sắp xếp hồ sơ của sinh viên theo vần A-B-C… Nộp về phòng 104 nhà Hành chính – CV.Nguyễn Thái Sơn – 0912723779.

Nơi nhận;

– Như trên;

– Lưu VT, CTCT&CTSV, Ntson (16);

– QTM (đăng website);

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường