Thông báo tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên K66

THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên K66
 

Thực hiện kế hoạch số 867/KH-HVN ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai tiếp nhận bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên K66, Học viện đã tổ chức tiếp nhận tập trung trong tháng 6/2022. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện bổ sung giấy tờ theo quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên và hoàn thiện hồ sơ quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện đề nghị các khoa chuyên môn khẩn trương rà soát, đôn đốc để các sinh viên chưa hoàn thiện nhanh chóng bổ sung hồ sơ theo kế hoạch sau:
o  Thời gian: Ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2022 (Sáng: 8h00-11h30; Chiều 13h30-17h00)
o  Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng 207)
o  Tra cứu danh mục hồ sơ cần bổ sung tại:
          http://tracuu.vnua.edu.vn/hosonhaphoc.php
          Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban CTCT&CTSV, Phòng 101, Nhà hành chính (SĐT: 024.6261.7528)