Thông báo tổ chức đối thoại với sinh viên và Lễ tổng kết năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CƠ – ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     Số:   118   /HVN-CĐ                                                                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020


Thông báo
V/v tổ chức đối thoại với sinh viên và Lễ tổng kết năm học 2019-2020
 

Thực hiện kế hoạch của Khoa về việc Đối thoại với sinh viên và tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2019-2020; Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên thuộc thành phần tham dự như sau:
1. Thời gian: 18h00 Thứ sáu ngày 27/11/2020
2. Địa điểm: Hội Trường A (NĐ207)
3. Nội dung chương trình

TT Nội dung chương trình Thời gian
I  Đối thoại với sinh viên  18h00-19h00
II Tổng kết năm học 2019-2020 19h00-21h30

4. Thành phần tham dự:
* Sinh viên:
– Sinh viên được khen thưởng (yêu cầu mặc áo trắng quần sẫm màu)
– Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi Hội, Chi Bộ sinh viên;
– Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn, Đội tình nguyện của Khoa;
– Thành phần tham dự của các lớp: các lớp gửi DS sinh viên tham dự về VPK trước ngày 12h ngày 26/11/2020 (trừ K65).
Khóa 61: mỗi lớp 5 SV;
Khóa 62 – 64: mỗi lớp 8 SV;
Khóa 65: Toàn thể sinh viên các lớp.
Chú ý: 
– Khoa chỉ phát phần thưởng cho các sinh viên có mặt tại buổi Lễ tổng kết;
– Yêu cầu trang phục của sinh viên gọn gàng, lịch sự;
– Tại Lễ tổng kết sẽ điểm danh và chấm điểm rèn luyện của sinh viên tham dự.
5. Phản hồi
5.1. Đối thoại:
Các câu hỏi liên quan đến đối thoại sinh viên, các lớp gửi về VPK cho cô Ngân (0395221977) trước 12h ngày 26/11/2020.
5.2. Khen thưởng năm học
Danh sách khen thưởng dự kiến (gửi kèm file)
Trường hợp có thắc mắc sinh viên cần gửi thông tin về Văn Phòng Khoa (Cô Hương) đến trước 12giờ 00 ngày 26/11/2020
Đề nghị LCĐ, LC Hội, Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn thông tin đến sinh viên các lớp trong Khoa nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận: 

 Như trên                                  
– Lưu VPCĐ, BTLH (02).

PHÓ TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Trưởng