Thông báo về việc đăng ký KLTN HK1 đợt bổ sung năm học 2022-2023

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo tới các em sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023.
1. Các em đăng ký KLTN qua file mềm theo link bên dưới  (Bản cứng các em nộp tại VPK sau khi có thông báo các em đủ điều kiện làm KLTN).
– Link đăng ký: https://forms.gle/S8JxdQuCnHrf4SJB6
 – Link xem điểm bên dưới bài viết (File đính kèm).
2. Điều kiện đăng ký KLTN:
– Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật
– Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:
+ Sinh viên có điểm TBC tích lũy tại thời điểm xét >=2,00.
+ Sinh viên đã tích lũy được 80% số tín chỉ trong CTĐT trở lên đối với hệ đào tạo 5 năm; 70% số tín chỉ đối với hệ 4 năm (Trong đó, đã hoàn thành học phần tiên quyết của KLTN).
– Đối với sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của CTĐT và chỉ còn học phần đồ án, khóa luận được giao đề tai khóa luận đạt điểm TBC tích lũy >=1,95 trở lên.
– Sinh viên không đăng ký quá 16TC trong học kỳ làm KLTN (bao gồm cả 10TC khóa luận tốt nghiệp)
Ghi chú: Các em không được đăng ký nhầm mã học phần.
Thời hạn đăng ký: đến trước 12h ngày 25/07/2022.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Lê Văn Quân – Trợ lý Đào tạo, SĐT: 0919.609.698 vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.