THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN LAO ĐỘNG NĂM 2012-2013

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ CÔNG LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG

CỦA NGƯỜI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-NNH ngày  02  tháng  01  năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

—————————————————-

– Căn cứ Quyết định số 01/QĐ – NNH ngày 02 Tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc ban hành “Quy định về Tổ chức và Quản lý của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội”;

– Thực hiện kết luận Hội nghị triển khai Công lao động của người học giữa Đảng uỷ – Ban Giám hiệu với các Khoa và Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên ngày 18 tháng 04 năm 2012;

Hiệu trưởng ban hành “Quy định về quản lý công lao động nghĩa vụ xây dựng Trường của người học” để áp dụng trong nội bộ Trường.

Điều 1Quy định chung

– Quy định này quy định về quản lý, sử dụng công lao động nghĩa vụ xây dựng trường của người học, bao gồm: mục đích; yêu cầu; đối tượng và mức huy động; thời gian, địa điểm lao động; nội dung sử dụng công lao động nghĩa vụ; hệ thống tổ chức, quản lý.

– Quy định này áp dụng đối với sinh viên cao đẳng, liên thông đại học, đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, học viên cao học và NCS (gọi chung là người học) của Nhà trường; các Phòng, Khoa, ban, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm, Viện, Công ty trong Trường và cá nhân có liên quan.

Điều 2:  Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Huy động người học tham gia lao động nghĩa vụ xây dựng, duy tu sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ đời sống sinh hoạt và các hoạt động của người học;

– Thông qua lao động để giáo dục nhân cách, đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm thực tế, xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, trách nhiệm với cộng đồng;

– Tạo điều kiện, khuyến khích người học có nhu cầu được lao động để có thêm thu nhập.

2. Yêu cầu

– Quản lý sử dụng công lao động của người học đúng mục đích và có hiệu quả;

– Công khai việc sử dụng công lao động của người học;

– Hàng năm có tổng kết, đánh giá việc tổ chức, quản lý sử dụng công lao động và đóng góp công lao động xây dựng trường của người học;

– Không được coi công lao động của người học là một nguồn thu.

Điều 3:  Đối tượng và mức huy động

  1.  Người  học học tập trung tại Trường

– Lao động xây dựng Trường: 3 ngày công lao động/1 người học/năm học

2. Người học tốt nghiệp ra Trường (bao gồm cả học tập trung tại trường và tại các địa phương)

– Lao động kỷ niệm trường: 3 ngày công lao động/1 người tốt nghiệp;

Điều 4: Thời gian và địa điểm lao động

1. Thời gian

– Đầu năm học Phòng CTCT&CTSV phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức đăng ký lao động cho người học (ngoài thời gian thi học kỳ và thi cuối khóa).

– Trước khi cấp bằng tốt nghiệp, Phòng CTCT&CTSV phối hợp với các   Khoa chuyên môn tổ chức lao động kỷ niệm Trường của người học tốt nghiệp.

2. Địa điểm lao động

– Các khu vực trong Trường và các địa điểm khác (khi có yêu cầu).

Điều 5: Nội dung sử dụng công lao động

1. Xây dựng, chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, môi trường

– Giữ vệ sinh môi trường khu vực 4 hồ, các giảng đường, khu công sở, các tuyến đường trong khuôn viên Trường;

– Trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên các trục đường, khuôn viên khu vực Trường;

– Xây dựng các khuôn viên (hoa, cây cảnh, thảm cỏ …) trong khu vực ký túc xá, khuôn viên các khoa, khuôn viên Trường;

– Tu bổ, giữ gìn sự thông thoáng hệ thống thoát nước của Trường.

2. Xây dựng công trình kỷ niệm của người học

– Phòng CTCT&CTSV phối hợp với các đơn vị và người học đề xuất công trình lao động kỉ niệm của người học;

3. Các hoạt động khác

– Xây dựng các công trình kỷ niệm của Nhà trường;

– Phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

1. Phòng CTCT & CTSV

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo sử dụng công lao động của người học;

– Là đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý công lao động của người học;

– Tổ chức tuyên truyền;

– Tổ chức lao động cho người học đăng ký lao động ngoài nghĩa vụ để có thêm thu  nhập (từ tiền lao động ký quỹ) và phối hợp với Phòng TCKT thanh toán tiền công lao động cho người học tham gia lao động;

– Tổ chức, phối hợp với Phòng Quản trị – Thiết bị, Đoàn TN, Hội sinh viên  xác định danh mục các công trình phục vụ người học;

– Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ công lao động để đánh giá Kết quả rèn luyện và xác nhận thanh toán ra Trường cho người học;

– Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công lao động báo cáo Ban Giám hiệu.

  1.  Trung tâm dịch vụ trường học

– Xây dựng kế hoạch sử dụng công lao động đối với người học ở KTX gửi về Phòng CTCT & CTSV tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu duyệt và thực hiện.

– Tổ chức cho người học ở KTX thực hiện lao động nghĩa vụ.

3. Các khoa, các phòng ban chức năng

– Các khoa có quản lý người học: (1) tổ chức thu tiền công lao động của người học không tham gia lao động nộp về Phòng Tài chính kế toán và nộp 01 liên Phiếu thu tiền về Phòng CTCT – CTSV để tổng hợp; (2) xây dựng kế hoạch sử dụng công lao động gửi về Phòng CTCT & CTSV tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu duyệt và thực hiện. Mức sử dụng công lao động của người học dành cho các Khoa chuyên môn tối đa là 1/3 mức đóng góp của toàn bộ người học do đơn vị quản lý (trường hợp đặc biệt phải được Ban Giám hiệu phê duyệt);

– Các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng công lao động trực tiếp của người học thì xây dựng kế hoạch sử dụng công gửi về Phòng CTCT & CTSV tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu duyệt;

– Các đơn vị sử dụng công lao động chịu trách nhiệm quản lý công lao động của người học và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu thông qua Phòng CTCT-CTSV.

4. Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

– Tuyên truyền, động viên đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia lao động, đóng góp công lao động;

– Tham gia theo dõi, quản lý đoàn viên thanh niên và quản lý lao động;

– Tham gia xác định các công trình phục vụ người học và các công trình kỷ niệm Trường;

– Tổ chức quản lý công lao động phục vụ các công trình do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên phụ trách.

5. Người học

– Trực tiếp lao động theo mức quy định (Nếu không tham gia lao động trực tiếp được phép đóng ký quỹ lao động 3 ngày công tương đương 100.000đồng/1 người học/năm học);

– Tham gia góp ý, theo dõi, đề xuất và giám sát việc sử dụng công lao động của người học.

Điều 7: Khen thưởng

– Người học, cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định sẽ được đề nghị tuyên dương, khen thưởng hàng năm.

Điều 8: Xử lý vi phạm

– Người học không thực hiện đóng góp đầy đủ công lao động nghĩa vụ xây dựng trường thì:

+ Không được công nhận kết quả rèn luyện của người học;

+ Không được xem xét cấp học bổng và các hình thức khen thưởng;

+ Không được xác nhận thanh toán ra trường;

– Các tập thể, cá nhân  thực hiện không tốt quy định sẽ không được xét khen thưởng hoặc sẽ bị xem xét kỷ luật.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể cán bộ viên chức để thống nhất thực hiện trong toàn Trường. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Nhà trường.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với văn bản quy định này đều bị bãi bỏ.