THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA LẠI LẦN CUỐI DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN, DANH SÁCH HỌC BỔNG, DANH SÁCH HỌC SINH KHÁ GIỎI NĂM HỌC 2012-2013

Để phục vụ cho công tác xét điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và xét khen thưởng đầu năm cho các học sinh khá giỏi trong Khoa, Khoa Cơ Điện cập nhật lại lần cuối danh sách điểm rèn luyện của các lớp, danh sách học bổng học kỳ I năm học 2013-2014 và danh sách sinh viên khá giỏi năm học 2012-2013. Mọi thắc mắc về danh sách đề nghị các lớp liên hệ trực tiếp với văn phòng Khoa muộn nhất  vào ngày 9/10/2013 (Riêng danh sách học bổng, những em sinh viên đã nhận được học bổng khác lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/năm sẽ tự động cắt khỏi danh sách). Đến hết thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào của sinh viên về các vấn đề trên.

T/M Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Ngô Trí Dương