Thông báo về việc làm thẻ sinh viên và mở tài khoản cho sinh viên khóa 66

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
______________________

Số: 43 /TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 THÔNG BÁO

V/v làm thẻ sinh viên và mở tài khoản cho sinh viên khóa 66

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) khóa 66 của Học viện về việc làm thẻ sinh viên và mở tài khoản thẻ E-partners (ATM) như sau:

1. Đối tượng và yêu cầu

Đối tượng: Tất cả sinh viên bậc đại học, liên thông khóa 66.

Yêu cầu:

·   Sinh viên của Học viện phải có thẻ sinh viên để sử dụng trong các hoạt động tại Học viện (trên giảng đường, thư viện, các hoạt động Đoàn, Hội,…).

·   Thẻ E-partners tương tự như thẻ ATM của từng sinh viên. Đây là thẻ/tài khoản, Học viện sẽ thu học phí thông qua thẻ/tài khoản này, cũng như chuyển các khoản thanh toán học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm (nếu có), hỗ trợ kinh phí đi lại thực tập (đối với thực tập nghề nghiệp) và các khoản thanh toán khác cho sinh viên.

2. Hình thức

Do tình hình diễn biến của dịch Covid-19, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, Học viện phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank) tổ chức mở thẻ Online.

3. Các bước thực hiện

(i) Chuẩn bị

·   Sinh viên đọc hướng dẫn tại file ảnh (tên file: TOM TAT MO TK.jpg), là tóm tắt 6 bước;

·   Sinh viên đọc file PPT hướng dẫn chi tiết (tên file: HUONG DAN MO TK cho SV K66.pptx). Đây là hướng dẫn chi tiết từng bước mở tài khoản sinh viên.

·  Sinh viên có thể xem video hướng dẫn trên địa chỉ   https://youtu.be/O3WyX2P775A

(ii)  Thực hiện

·   Sinh viên vào app store trên điện thoại smart phone, tìm kiếm VietinBank Ipay,  tải phần mềm, rồi mở;

·   Sinh viên thực hiện mở tài khoản theo các bước hướng dẫn ở trên (theo file hướng dẫn và video);

Sinh viên chú ý Bước 4 phải nhập mã giới thiệu HVNN (viết hoa liền nhau) để nhận diện là SV K66 của Học viện.

Sinh viên cần tư vấn hoặc những điểm chưa rõ có thể liên hệ:

–      Email: HVNN@vnua.edu.vn

–      Chát qua MS teams: tới địa chỉ HVNN (là địa chỉ email ở trên)

–      Các số hotline đăng tải trên video.

(iii) Thông báo cho Học viện

Sau khi hoàn thành mở tài khoản (mục ii), sinh viên cần cập nhật vào địa chỉ:

https://forms.office.com/r/hFTHgyDbEm

Do mở tài khoản online, chưa thể nhận dạng được mã sinh viên (Mã HVNN mới chỉ là sinh viên K66). Do vậy sinh viên phải kê khai và cập nhật vào địa chỉ này.

Học viện sẽ cập nhật lên hệ thống số tài khoản của sinh viên sau khi hoàn tất công tác kiểm tra với ngân hàng (Sinh viên có thể kiểm tra bằng cách đăng nhập vào địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn theo mã đăng nhập của sinh viên (mã SV) và mục Xem học phí sẽ hiển thị số tài khoản).

Để công tác làm thẻ sinh viên và mở tài khoản được nhanh chóng đề nghị tất cả sinh viên khóa 66 thực hiện mở thẻ online theo các bước trên từ ngày 8/11 đến ngày 15/11/2021.

Đề nghị các khoa chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm các lớp K66, Ban CTCT và CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV khóa 66 để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận:

– Các khoa chuyên môn;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN, Hội SV HV;

– Web Học viện;

– Lưu VT, Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

Phạm Văn Hùng