Thông báo về việc sử dụng công lao động năm học 2012-2013

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

KHOA CƠ ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————

THÔNG BÁO

(V/v Sử dụng công lao động năm học 2012-2013)

Kính gửi: Trưởng các bộ môn và các bộ phận của Khoa

Để triển khai quyết định số 19/QĐ-NNH ký ngày 06 tháng 01 năm 2011 về việc sử dụng công lao động của sinh viên, thông báo số 529/NNH-CT&SV ngày 06 tháng 6 năm 2012 về việc quản lý sử dụng công lao động sinh viên. Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu Trưởng các bộ môn và các bộ phận kiểm tra tình hình hoạt động của đơn vị mình kéo dài trong cả năm học có nhu cầu sử dụng công lao động của sinh viên hay không. Nếu có nhu cầu thì kê khai theo mẫu đính kèm gồm file bản in giấy có chữ ký của Trưởng bộ môn gửi về văn phòng khoa và file điện tử (file excel) gửi theo địa chỉ  webcodien@gmail.com trước  ngày 13 tháng 03 năm 2013.

Sau thời gian trên mà các đơn vị không có phản hồi thì coi như đơn vị không có nhu cầu lao động.

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

TRƯỞNG KHOA (Đã ký)

Attachments:
Dang ky cong lao dong_danh cho bo mon [Dang ky cong lao dong_danh cho bo mon] 19 Kb