Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt 2 năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số: 22/TB-CTCT&CTSV

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           __________________

          Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt 2 năm 2019

 

Căn cứ Công văn số 2391/BHXH-QLT ngày 08/08/2018 của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thực hiện tăng cường công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2019 như sau:

1.  Đối tượng tham gia

–    Sinh viên có thẻ BHYT đã hết hạn ngày 30/6/2019 (K58, K59, K60-hệ 4 năm)

–    Sinh viên chưa có thẻ BHYT năm 2019.

2.  Đối tượng không phải tham gia

–    Sinh viên có thẻ BHYT Học viện hạn thẻ đến 31/12/2019.

–    Sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác còn hạn trong năm 2019.

–    Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 7/2019.

3.  Mức tiền tham gia

Mức đóng 262.710 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/7/2019 – 31/12/2019

Số tiền được tính theo Công thức: (1.390.000  x 4,5% x 70% x 6 tháng tham gia).

Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

4.  Hình thức tham gia: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

(Lưu ý: Số dư trong tài khoản phải bao gồm tiền BHYT phải đóng + 50.000 đồng phí duy trì tài khoản ngân hàng)

5.  Thời gian thu tiền: Từ ngày 11/6/2019 đến hết ngày 21/6/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viênP101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

              TL.GIÁM ĐỐC

               KT.TRƯỞNG BAN CTCCT&CTSV

               PHÓ TRƯỞNG BAN

               Vũ Văn Tuấn