Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM           

BAN CTCT&CTSV

__________________

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số: 12/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 6 năm 2020

 

Căn cứ công văn số 2619/BHXH-BT ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2020 như sau:

1.      Đối tượng tham gia

–    Sinh viên có thẻ BHYT đã hết hạn ngày 30/6/2020.

–    Sinh viên K59 đến K63 chưa gia hạn thẻ BHYT đợt tháng 12/2019.

2. Đối tượng không phải tham gia

–    Sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác trong năm 2020 (danh sách kèm theo).

Lưu ý: Sinh viên đã có thẻ BHYT đối tượng khác còn hạn trong năm 2020 nhưng không có trong danh sách đề nghị nộp photo BHYT về P101 Nhà hành chính để bổ sung (Trường hợp sinh viên đang đi thực tập có thể gửi ảnh chụp về địa chỉ email: tmduc@vnua.edu.vn).

–    Sinh viên đang xét tốt nghiệp chuẩn bị đi làm.

3.      Mức tiền tham gia

–    Mức đóng 281.610 đồng/sinh viên với thời hạn sử dụng thẻ từ 01/07/2020 – 31/12/2020.

–    Số tiền được tính theo công thức: (1.490.000  x 4,5% x 70% x 6 tháng tham gia).

–    Mức phí trên đã nước nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện học sinh, sinh viên.

4. Hình thức tham gia: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại NHTMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương. Cách thức thực hiện như nộp tiền học phí.

5. Thời gian thu tiền: Từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 26/6/2020.

Ghi chú: Năm 2020, BHXH huyện Gia Lâm không in thẻ mới, sinh viên đã đóng tiền đầy đủ đợt tháng 12/2019 sử dụng thẻ BHYT đã phát hành năm 2018 hoặc 2019. Các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thất lạc thẻ BHYT, sinh viên đề nghị cấp lại tại Phòng 101 Nhà hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viênP101 Nhà hành chính (024.6261.7528).

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;                                                                 

-Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân