THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 VÀ HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I 2013-2014

Kính gửi:     – Ban cán sự các lớp

Để phục vụ cho quá trình xét điểm rèn luyện kỳ II năm học 2012 – 2013 và lập danh sách sinh viên được học bổng kỳ I năm học 2013 – 2014 đúng thời hạn do nhà Trường quy định. Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các lớp liên hệ ngay với Cố vấn học tập để xét điểm rèn luyện theo mẫu đính kèm (In ra theo đúng sheet theo từng năm học và sheet tổng hợp của lớp). Kết quả (Bao gồm danh sách đề nghị cấp học bổng, danh sách tổng hợp và phiếu đánh giá rèn luyện của mỗi sinh viên bản in giấy (có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm) gửi cho Trợ lý tổ chức Khoa – Địa điểm tại văn phòng Khoa và file điện tử: Danh sách đề nghị cấp học bổng, bảng danh sách tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên cả lớp (file excel theo mẫu kèm theo) gửi theo địa chỉ hòm thư  webcodien@gmail.com trước ngày 13 tháng 9 năm 2013. (Chú ý: Những trường hợp chưa đóng tiền lao động năm học 2012 – 2013 sẽ không được xét điểm rèn luyện: danh sách này sẽ được VP Khoa cập nhật sớm nhất có thể).

          Các lớp nộp muộn quá thời gian trên thì Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp đó chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Sơn ĐT 01628013888

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013