Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

________________

Số: 30 /TB-SHCDSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021-2022 được ban hành theo văn bản số 1193/KH-HVN ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân–Sinh viên thông báo:

– Tất cả sinh viên khóa 65 trở về trước tham gia học Tuần sinh hoạt Công dân–sinh viên năm học 2021-2022 phương thức online theo các yêu cầu sau:

 (1). Để được tham dự vào lớp học, sinh viên cần đăng ký đúng vào link tham gia nhóm của mình đối với từng buổi học (chi tiết xem thời khoá biểu gửi kèm). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi link tham gia buổi học (cuộc họp) vào mail cá nhân của sinh viên (msv@sv.vnua.edu.vn), sinh viên truy cập mail tại https://outlook.office.com/mail/inbox .

Riêng sinh viên khoa Khoa học Xã hội và khoa Thủy sản, Ban tổ chức sẽ tạo sẵn lớp học online, sinh học theo thời khóa biểu (không cần đăng ký vào lớp như sinh viên các khoa khác).

(2). Sinh viên tải Tài liệu học tập Tuần sinh hạt Công dân–Sinh viên năm học 2021-2022 bằng cách quét mã QR số 1.

(3). Chuyên đề Công tác sinh viên và công tác đào tạo: Sinh viên sẽ nghiên cứu tài liệu trước và gửi câu hỏi, thắc mắc, ý kiến trước 24 giờ tính tới thời điểm bắt đầu giờ học online của nhóm để Báo cáo viên trao đổi, trả lời tại các buổi học. Link đăng ký câu hỏi: https://forms.office.com/r/HPWP9DunBv Hoặc quét mã QR số 2:

qr1

Mã số 1 (Tải tài liệu)

qr2

Mã số 2 (đặt câu hỏi)

 (4). Sinh viên làm bài thu hoạch hình thức trắc nghiệm online trong thời gian 15 phút bằng cách truy cập vào link online sẽ được Ban tổ chức gửi lên nhóm MS Teams vào cuối mỗi buổi học.

Để công tác tổ chức học Tuần sinh hoạt Công dân–Sinh viên năm học 2021-2022 được thực hiện hiệu quả, Ban tổ chức đề nghị các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình lịch học và thực hiện công tác tổ chức lớp học theo kế hoạch cho phù hợp với phương thức online; sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

– Các Khoa CM, QLĐT, QTM;

– Sinh viên;

– Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Tất Thắng

 
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN SINH HỌC CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Thông báo Số:  30  /TB-SHCDSV ngày 12/8/2021)

***

Ngày học

Thời gian

Lớp, khóa, khoa

Số sinh viên

17/08/2021

Sáng

Khoa Cơ – Điện:

– Nhóm 1: Các lớp từ khóa K62 trở về

– Nhóm 2: K63CKCTM, K63CKDL, K63CKNN, K63CKTP, K63CNCDTA, K63CNCDTB, K63CNKTOA

– Nhóm 3: K63CNKTOB, K63CNKTOC, K63HTD, K63TDH

* Link đăng ký học:

https://bit.ly/3iBCyZz

Nhóm 1: 245

Nhóm 2: 210

Nhóm 3: 173

Chiều

Khoa Cơ – Điện:

– Nhóm 4: K64CKCTM, K64CNCDTA, K64CNOTOA, K64CNOTOB

– Nhóm 5: K64HTD, K64TDH, K65CKCTM, K65CNCDTA, K65CNKTOA

– Nhóm 6: K65CNKTOB, K65CNKTOC, K65HTD, K65KTDKA, LTK65KTDI.

* Link đăng ký học:

https://bit.ly/3CCGdhH

Nhóm 4: 219

Nhóm 5: 211

Nhóm 6: 176

Ghi chú: Sáng từ: 7h30’ –  11h30’, Chiều từ: 13h30’ –  17h30’, Tối từ: 18h30’ –  21h15’