Thông báo về việc xét điểm rèn luyện và học bổng

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

KHOA CƠ ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi:     – Ban cán sự các lớp

Để phục vụ cho quá trình xét điểm rèn luyện kỳ I năm học 2012 – 2013 và lập danh sách sinh viên được học bổng kỳ II năm học 2012 – 2013 đúng thời hạn do nhà Trường quy định. Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các lớp liên hệ ngay với Cố vấn học tập để xét điểm rèn luyện theo mẫu đính kèm. Kết quả (Bao gồm danh sách đề nghị cấp học bổng, danh sách tổng hợp và phiếu đánh giá rèn luyện của mỗi sinh viên bản in giấy (có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm) gửi cho Trợ lý tổ chức Khoa – Địa điểm tại văn phòng Khoa và file điện tử: Danh sách đề nghị cấp học bổng, bảng danh sách tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên cả lớp (file excel theo mẫu kèm theo) gửi theo địa chỉ hòm thư  webcodien@gmail.com trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

          Các lớp nộp muộn quá thời gian trên thì Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp đó chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Sơn ĐT 01628013888

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013