Thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì 1, năm học 2019 – 2020 (thông báo lần 2)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số : 31/HVN-TCKT

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        _______________

                Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí sinh viên đại học và cao đẳng trong kì 1, năm học 2019 – 2020 (lần 2) 

Học kì 1, năm học 2019 – 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên hạn nộp đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn có sinh viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản, một số sinh viên đăng kí bổ sung, thay mã môn học nên học phí thay đổi. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí.

Để tạo điều kiện cho sinh viên trên hoàn thành học phí và được thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép sinh viên nộp học phí tiếp tục đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2019 – 2020 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

Sinh viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

Hình thức nộp tiền học phí

+ Nộp bằng chuyển khoản (nộp tiền qua tài khoản Vietinbank của sinh viên); Học viện chỉ thực hiện thu tiền qua Tài khoản sinh viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (Vietinbank Chương Dương). Do vậy, sinh viên cần kiểm tra học phí của mình.

+ Cách thức thu tiền qua Tài khoản cá nhân, sinh viên cần làm các thủ tục sau:

Sinh viên chuyển tiền vào Tài khoản cá nhân (Tài khoản của sinh viên) mở tại Vietinbank Chương Dương để Học viện thực hiện thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp trước 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí vào một lần (với mỗi sinh viên). Điều kiện để nộp tiền học phí qua Tài khoản là trong Tài khoản của sinh viên (vào thời điểm Học viện thu) phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ³ Tổng số học phí đăng ký trong kì  + Học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + 50.000 đồng

Trong đó:

Tổng số học phí đăng kí trong kì  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí tương ứng với môn học đó

(Mức học phí từng ngành học áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019 quy định mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 50.000 đồng là số tiền cần để duy trì tài khoản tối thiểu, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên cần nộp thêm tiền ngoài tiền học phí cần có thêm ít nhất 50.000 đồng trong tài khoản để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký (ví dụ in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, …). Các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ).

Trực tiếp sinh viên hoặc người nhà sinh viên có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào Tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank, hoặc giao dịch với các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,…. (Sinh viên chú ý giao dịch từ các ngân hàng khác phải có đủ thời gian thì tiền mới chuyển về tài khoản của sinh viên tại Vietinbank).        

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương  của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV;

– Đoàn Thanh niên HV, Hội sinh viên HV;

– Lưu Ban TC & KT;

         TL. GIÁM ĐỐC

           TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

           Phạm Văn Hùng