Thủ tục của SV trước khi ra trường

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CƠ – ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:     /HVN-CĐ                              Hà Nội, ngày  10  tháng 6  năm 2019

 THÔNG BÁO

(Vv Thủ tục trước khi ra trường)

 

­­­­­                                     Kính gửi: –  Ban cán sự các lớp

–  Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

1. Nộp Khóa luận tốt nghiệp về thư viện Khoa

– Đối tượng: sinh viên Hệ chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng

– Yêu cầu khóa luận nộp:

+ Mỗi sinh viên nộp 01 bản Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp. Yêu cầu: theo mẫu của Học viện và đóng bìa cứng màu xanh, ghi rõ họ tên, năm tốt nghiệp lên gáy của bìa Khóa luận.

+ 01 bản file Khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh ghi vào đĩa CD; ghi rõ họ tên, lớp, khóa lên trên đĩa CD.

– Thời gian nộp: trong vòng 10 ngày tính từ ngày báo cáo tốt nghiệp.

– Địa điểm: Văn phòng Khoa (P201- Nhà Khoa).

2. Làm thủ tục thanh toán trước khi ra trường

– Lao động kỷ niệm trước khi ra trường.

– Lao động công ích các năm học (đối với SV chưa thực hiện lao động công ích các năm học trong cả khóa học).

3. Cung cấp thông tin của Sinh viên

Cung cấp thông cá nhân của SV (Theo mẫu) nộp vào ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Nộp theo Hội đồng báo cáo tốt nghiệp

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPCĐBTLH (10).

 

 

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 <Đã ký>

Nguyễn Xuân Trường