Tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học ở nước ngoài do dịch bệnh Covid – 19

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 1308 /HVN-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế

không tiếp tục học ở nước ngoài do dịch bệnh Covid – 19

 

Căn cứ Công văn số 2582/BGDĐT-GDĐH ngày 15/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhập du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế như sau:

1. Đối tượng: Du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tế đang học đại học ở nước ngoài.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện

– Du học sinh Việt Nam, sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường đại học nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ được xem xét công nhận kết quả học tập và số tín chỉ tích lũy được ở nước ngoài.

– Nếu tiếng Anh không phải là bản ngữ hoặc ngôn ngữ chính thức trong trường học, du học sinh và sinh viên nước ngoài phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên hoặc xác nhận đang theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

– Không vi phạm pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam, có đủ sức khỏe.

3. Các chương trình đào tạo tiếp nhận: 05 chương trình đào tạo quốc tế

– Khoa học cây trồng

– Quản trị kinh doanh nông nghiệp

– Công nghệ sinh học

– Kinh tế nông nghiệp

– Kinh tế tài chính

4. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đề nghị tiếp nhận vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam (theo mẫu );

– 2 ảnh 4×6;

– Giấy báo trúng tuyển của cơ sở đào tạo nước ngoài;

– Minh chứng về đảm bảo điều kiện tiếng Anh (nếu có).

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận:

– Thời gian: Từ ngày 10/08/2020

– Địa điểm: Bản mềm gửi về email: banqldt@vnua.edu.vn; bản cứng nộp trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo – Phòng 121, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6261.7520/ 0935582686 (CV. Nguyễn Phương Dung).

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT (để b/c);

– Bộ NN&PTNT (để b/c);

– Giám đốc HV (để b/c)

– Du học sinh và SVQT (website);

– Ban HTQT;

– Lưu: VT, QLĐT, NPD (5);

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường