Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên bằng hình thức trực tuyến

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

________________

Số: 03/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

bằng hình thức trực tuyến)

Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-HVN ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên;

Nhằm đổi mới trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên bằng hình thức trực tuyến như sau:

Sinh viên đăng ký giải quyết thủ tục hành chính theo 1 trong 2 hình thức sau:

(1)  Truy cập vào đường link sau: https://forms.office.com/r/2jtEVUBy1x

(2)  Quét mã QR code:

 

Thời gian thực hiện tiếp nhận và xử lý theo hình thức trực tuyến được áp dụng từ ngày 04/05/2023 (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– BCN các Khoa (để t/báo);

– Sinh viên các khóa (để t/hiện);

– NXB Học viện (Website)

– Lưu CTCT&CTSV, nthngoc (02);

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân