Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày 18/05

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
_____________________

Số:679/ HVN-QLĐT

Về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học
2019 – 2020 từ ngày 18/05

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ______________________

 

             Hà Nội, ngày11 tháng 5 năm 2020

            Kính gửi:      – Các đơn vị trong toàn Học viện

                                  – Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong toàn Học viện

Căn cứ công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

Căn cứ công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại;

Căn cứ công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học;

Căn cứ công văn số 1583/ BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việcthực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học;

Căn cứ vào kế hoạch của Học viện;

Giám đốc Học viện thông báo tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 từ ngày 18/05/2020, cụ thể như sau:

1. Đối với tất cả các lớp học phần mở cho bậc đại học, sau đại học: Thực hiện giảng dạy, học tập tại giảng đường và nơi thực hành, thực tập theo thời khóa biểu.

2. Thời gian bắt đầu của các tiết học có sự thay đổi, cụ thể như sau:

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỂU

BUỔI TỐI

Tiết 1

7h00 – 7h50

Tiết 6

12h45 – 13h35

Tiết 11

18h00 – 18h50

Tiết 2

7h55 – 8h45

Tiết 7

13h40 – 14h30

Tiết 12

18h55 – 19h45

Tiết 3

8h50 – 9h40

Tiết 8

14h35 – 15h25

Tiết 13

19h50 – 20h40

Hết tiết 3 nghỉ 15 phút

Hết tiết 8 nghỉ 15 phút

 

 

Tiết 4

9h55 – 10h45

Tiết 9

15h40 – 16h30

 

 

Tiết 5

10h50 – 11h40

Tiết 10

16h35 – 17h25

 

 

Nghỉ trưa 65 phút

Nghỉ chiều 35 phút

 

 

 

3. Do thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid-19, thời khóa biểu một số tổ thực hành có sự thay đổi. Các sinh viên bị trùng lịch thực hành chủ động liên hệ với giáo viên giảng dạy để chuyển nhóm thực hành. Trong trường hợp không chuyển được nhóm thực hành, sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (bàn số  10) để chuyển lịch học.

Giám đốc Học viện yêu cầu các sinh viên, học viên đã đăng ký vào các lớp học phần tham gia lớp học theo thời khóa biểu và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được lớp học (do không thể học tập trung tại Học viện) cần viết đơn (theo mẫu ) và gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 15/05/2020.

Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ Ban QLĐT (024-6261-7519), Ban CTCT-CTSV (024-6261-7542).

Nơi nhận:

– Như trên;

-Lưu VT, NQT(03).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Văn Cường