Tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

————————————

Số: 226/ HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Học viện thông báo như sau:

1.    Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu các học phần đã mở trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 (theo thời khóa biểu được điều chỉnh trên hệ thống quản lý đào tạo của Học viện) bằng phần mềm Microsoft Teams từ ngày 22/02 đến ngày 07/03/2021.

2.    Đối với các ca thi kết thúc học phần có lịch thi từ ngày 22/02 đến ngày 14/03/2021 (theo lịch thi được điều chỉnh trên hệ thống quản lý đào tạo của Học viện) Học viện giao cho các Bộ môn tổ chức thi theo hình thức trực tuyến (online): Trắc nghiệm trực tuyến; Câu hỏi về nhà; Vấn đáp trực tuyến; Thi được sử dụng tài liệu và nộp bài thi qua Email do Học viện cung cấp … đảm bảo tính chính xác và khách quan.

Giám đốc Học viện yêu cầu các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần tham gia học, thi theo đúng lịch và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không thể tham gia được lớp học, thi do không có thiết bị/ mạng internet phục vụ việc học trực tuyến cần viết đơn (theo mẫu) và sử dụng Email do Học viện cung cấp gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: natuan.qldt@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 21/02/2021.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Nơi nhận:

– Như trên;

 Lưu VT, NQT(03)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

GS. TS Phạm Văn Cường