Tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 03/TB-CTCT&CTSV

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      __________________

        Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019

 

Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng, tại chức năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả kiểm tra cuối Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019;

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 tại danh sách kèm theo. Thời gian tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 dự kiến vào tháng 4 năm 2019.

Để phục vụ công tác tổ chức lớp học lại Ban CTCT&CTSV đề nghị:

1.   Sinh viên nằm trong danh sách học lại kiểm tra thông tin, nếu có sai sót đề nghị liên hệ P104, nhà hành chính để được giải quyết. Thời gian tiếp nhận thông tin chậm nhất vào 17h00 ngày 05 tháng 4 năm 2019.

2.   Sinh viên nằm trong danh sách đăng ký tham gia học lớp học lại chậm nhất vào 17h00 ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại link: https://goo.gl/aiFcGV

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu CTCT&CTSV

 

                   KT.TRƯỞNG BAN

                   PHÓ TRƯỞNG BAN

                  Vũ Văn Tuấn