Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
                    KHOA CƠ – ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021
 


THÔNG BÁO
V/v tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020-2021 và đối thoại với sinh viên

Thực hiện kế hoạch của Khoa về việc Đối thoại với sinh viên và tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2020-2021; Khoa thông báo tới toàn thể sinh viên thuộc thành phần tham dự như sau:
1. Thời gian: 8h00 Thứ bảy ngày 11/12/2021
2. Hình thức: Online trên MS Teams
3. Nội dung chương trình

TT Nội dung chương trình Thời gian
I Tổng kết năm học 2020-2021 8h00-11h00
II  Đối thoại với sinh viên 11h00-11h45

4. Thành phần tham dự:
* Sinh viên:
– Sinh viên được khen thưởng (file đính kèm thông báo);
– Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi Hội, Chi Bộ sinh viên (BCH Liên chi đoàn thông báo DS được khen thưởng);
– Các lớp Khóa 66 cử sinh viên tham gia và gửi DS sinh viên cho thầy Lê Văn Quân), cụ thể số lượng như sau:
+ Các lớp K66CNOTOA, K66CNOTOB, K66CNOTOC, K66CNCDTA, K66CNCDTB K66KTDK mỗi lớp 10 sinh viên;
+ 2 lớp K66KTDIA và K66 KTCKA mỗi lớp 5 sinh viên
Chú ý: 
– Yêu cầu trang phục của sinh viên gọn gàng, lịch sự;
– Tại Lễ tổng kết sẽ điểm danh và chấm điểm rèn luyện của sinh viên tham dự.
5. Phản hồi
5.1. Đối thoại:
Các câu hỏi liên quan đến đối thoại sinh viên, các lớp gửi về VPK (Thầy Lê Văn Quân ĐT: 0986814984) trước 12h00 thứ 6 ngày 10/12/2021.
5.2. Khen thưởng năm học
Trường hợp có thắc mắc sinh viên cần gửi thông tin về Văn Phòng Khoa (Cô Hương- ĐT: 0973291613) trước 17h00 thứ 5 ngày 09/12/2021.
 Đề nghị LCĐ, LC Hội, Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn thông tin đến sinh viên các lớp trong Khoa nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
        
– Như trên;                                                                    
– Lưu VPCĐ, BTLH (02). 
PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Trường