Tổ chức lớp học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

 _______________

Số: 05/TB-CTCT&CTSV

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          _______________________

           Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019

 

Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng, tại chức năm học 2018-2019;

Căn cứ kết quả kiểm tra cuối Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019;

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo tất cả sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 (theo danh sách kèm theo) và đã đăng ký học lại (theo danh sách kèm theo) tham gia buổi học lại như sau:

Đối với sinh viên K63: 08h00 – 11h30 Chủ nhật, ngày 05/5/2019

Đối với sinh viên các khoá còn lại: 14h00 – 16h30 Chủ nhật ngày 05/5/2019

Để phục vụ công tác tổ chức lớp, Ban CTCT&CTSV đề nghị các sinh viên chưa đăng ký học lại đăng ký bổ sung tại link: https://bitly.vn/2i2v chậm nhất đến 17h00 thứ Sáu, ngày 03/5/2019 để đủ điều kiện tham gia học.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu CTCT&CTSV

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Tuấn