Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên các lớp bổ sung Năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT & CTSV

_____________

Số: 19/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên các lớp bổ sung

Năm học 2021-2022

            Căn cứ Kế hoạch và kết quả tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên khóa 66 năm học 2021-2022 được ban hành theo văn bản số 1569/KH-HVN ngày 10 tháng 9 năm 2021 và Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên khóa giữa và khóa cuối năm học 2021-2022 được ban hành theo văn bản số 1193/KH-HVN ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch tổ chức học bổ sung và học lại Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021-2022 được ban hành theo văn bản số 2187/KH-HVN ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức học bổ sung, học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021-2022 dành cho sinh viên Khoá 66 và các khoá khác chưa tham gia hoặc có kết quả chưa đạt trong các đợt học tập đã tổ chức trước đây như sau:

1. Đối với sinh viên khóa 66

1.1. Hình thức và thời gian học tập

– Trực tuyến qua ứng dụng MS Teams. Các nhóm/lớp Teams sẽ được Ban tổ chức lập sẵn, sinh viên tham gia học tập theo đúng nhóm Teams và thời khoá biểu trên lịch cá nhân của mình. Tra cứu nhóm lớp học của mình tại link sau: https://bitly.com.vn/fhfe20

– Mỗi sinh viên học tập 02 buổi (online). Buổi sáng: Từ 7h15 – 11h30; Buổi chiều từ 13h15 – 17h30.

1.2. Nội dung học tập

– Nội dung học tập trực tiếp trên lớp: Tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng, hoài bão, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tình hình kinh tế, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn; Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ; Chế độ, chính sách đối với sinh viên.

– Nội dung tự học : Sinh viên thực hiện tự học một số nội dung bằng việc tải Tài liệu học tập dành cho khoá 66 bằng cách truy cập vào đường link sau: https://bitly.com.vn/yn8o5i 

1.3. Bài thu hoạch

Cuối chương trình học tập, sinh viên sẽ phải hoàn thành bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm online trong thời gian 20 phút bằng cách truy cập vào đường link sẽ được Ban tổ chức gửi lên nhóm MS Teams.

2. Đối với sinh viên khóa cũ

2.1. Hình thức và thời gian học tập

– Trực tuyến qua ứng dụng Zoom Meeting Online (link tham gia cho từng nhóm học trong phụ lục kèm theo). Tra cứu nhóm lớp học của mình tại link sau: https://bitly.com.vn/baxwde

* Lưu ý: Sinh viên tham gia học tập theo đúng đường link của nhóm và thời khoá biểu của mình. Đặt tên tham gia theo cú pháp: Nhóm-STT trong danh sách lớp – Họ và tên – MSV

VD: 01-253-Nguyễn Văn A-656667

– Mỗi sinh viên học tập 01 buổi (online). Buổi tối: Từ 20h00 đến 21h20.

2.2. Nội dung học tập

– Nội dung tự học: Sinh viên tự học các nội dung: Tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng, hoài bão, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ; Chế độ, chính sách đối với sinh viên. 

Sinh viên tải Tài liệu học tập theo đường link sau:  https://bitly.com.vn/vreoog

 Trao đổi bài học: Sinh viên nghiên cứu tài liệu trước và gửi câu hỏi, thắc mắc, ý kiến trước 24 giờ tính tới thời điểm bắt đầu giờ học online của nhóm để Báo cáo viên trao đổi, trả lời tại các buổi học. Link đăng ký câu hỏi: https://forms.office.com/r/HPWP9DunBv

2.3. Bài thu hoạch

Cuối chương trình học tập, sinh viên sẽ phải hoàn thành bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm online trong thời gian 20 phút bằng cách truy cập vào đường link sẽ được Ban tổ chức gửi lên nhóm.

3. Thông tin khi cần liên hệ

– Phụ trách chung về công tác tổ chức lớp học: TS. Vũ Văn Tuấn (Phó Trưởng Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên; SĐT: 0912.644.808);

– Hỗ trợ kỹ thuật, tham gia các nhóm MS Team, Zoom: ThS. Trần Minh Đức (Chuyên viên Ban CTCT&CTSV; SĐT: 0932001000).

Để công tác tổ chức các lớp học bổ sung và học lại Tuần sinh hoạt Công dân–Sinh viên năm học 2021-2022 được thực hiện hiệu quả, Ban tổ chức đề nghị các Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên khoa mình; sinh viên và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

– BCV, Khoa CM, QLĐT, QTM;

– SV các khoá;

– Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tất Thắng

 

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP BỔ SUNG TUẦN SINH HỌC CÔNG DÂN – SINH VIÊN

NĂM HỌC 2021-2022

***

(Kèm theo Thông báo Số: 19/TB-CTCT&CTSV ngày 06/12/2021 của Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên)

1. Thời khóa biểu dành cho khóa 66

Nhóm lớp học

Buổi

Thời gian

Ghi chú

Nhóm 1

1

7h30-11h30 ngày 11/12/2021 (Thứ 7)

 

Nhóm 2

1

7h30-11h30 ngày 11/12/2021 (Thứ 7)

 

Nhóm 3

1

13h30-17h30 ngày 11/12/2021 (Thứ 7)

 

Nhóm 4

1

13h30-17h30 ngày 11/12/2021 (Thứ 7)

 

Nhóm 1

2

7h30-11h30 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)

 

Nhóm 2

2

7h30-11h30 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)

 

Nhóm 3

2

13h30-17h30 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)

 

Nhóm 4

2

13h30-17h30 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)

 

 

2. Link zoom tham gia học tập cho khóa cũ

(1). Nhóm 01: 20h00-21h20 ngày 10/12/2021 (Thứ 6)

– Link zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81949318451?pwd=eWczNzZhVExPVzhwbUc5SExZVTI5Zz09

ID: 819 4931 8451

Mật mã: 305641

(2). Nhóm 02: 20h00-21h20 ngày 11/12/2021 (Thứ 7)

– Link zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84342778802?pwd=cEIxVmovZFBZeHNXQTZxNEVYMm00QT09

ID: 843 4277 8802

Mật mã: 312089

(3). Nhóm 03: 20h00-21h20 ngày 12/12/2021 (Chủ nhật)

– Link zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86963803035?pwd=R3ROeEVER1BLTytzd2NLZG5JclZ1Zz09

ID: 869 6380 3035

Mật mã: 825822