Triển khai dạy và học trực tiếp tại Học viện học kỳ 2 năm học 2021-2022

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

 Số: 683/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v triển khai dạy và học trực tiếp tại Học viện học kỳ 2 năm học 2021-2022

———————————————

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Thông báo số 806/TB-HVN về việc “Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022”;

Căn cứ Thông báo số 147/TB-HVN ngày 24/01/2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ ngày 09/02/2022;

Căn cứ những diễn biến thực tế về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung;

Giám đốc Học viện thông báo tới các cán bộ viên chức, giảng viên và người học về tổ chức dạy và học trực tiếp tại Học viện trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Từ ngày 04/5/2022, sinh viên, học viên (người học) theo học các học phần đã mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 học trực tiếp theo thời khóa biểu trên website: www.daotao.vnua.edu.vn.

2. Trong quá trình học trực tiếp tại Học viện, người học lưu ý:  

a. Chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện.

b. Liên hệ Trạm Y tế để đăng ký dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo nhu cầu (BS. Vũ Văn Cường – 0985-570-558 / vvcuong@vnua.edu.vn).

c. Trong trường hợp người học có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2, sinh viên thông báo cho BCĐ PCD Covid-19 của Học viện để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, làm đơn xin nghỉ học gửi giảng viên phụ trách học phần, hoặc làm đơn đề nghị hủy học phần gửi Ban Quản lý đào tạo nếu phải kéo dài thời gian điều trị bệnh Covid-19 (ThS. Nguyễn Hồng Việt – ĐT: 024-6261-7520 / nhviet@vnua.edu.vn).

d. Liên hệ Kí túc xá Học viện để được tư vấn, hỗ trợ dịch vụ phòng ở nội trú KTX (bác Nguyễn Ngọc Thủy – 0978-122-469); Trung tâm Quan hệ Công chúng và hỗ trợ sinh viên để được tư vấn hỗ trợ nhà trọ khu vực Trâu Quỳ (CN. Bùi Đạo Tĩnh – ĐT:024-6261-7690/ bdtinh@vnua.edu.vn).

đ. Liên hệ Đoàn Thanh niên / Hội Sinh viên Học viện để được hỗ trợ chung (ThS. Nguyễn Trọng Tuynh – 0978-969-959 / nttuynh@vnua.edu.vn).

Cán bộ viên chức và người học cập nhật thời khóa biểu giảng dạy, học tập trên tài khoản cá nhân và thực hiện theo nội dung của thông báo này. Tùy thuộc vào diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo tiếp sau.

Giám đốc Học viện thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

– Người học (qua website);

– HĐHV, BGĐ

– Các ĐV thuộc HV;

– Lưu: VT, QLĐT, NHV(20).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường